رئيس اداره پژوهش دانشكده علوم پایه

 

 

نام و نام خانوادگي : خانم سعادت

تلفن : (داخلی 208) 18-6412715-0711