معاون آموزشی-دانشجویی دانشكده علوم پایه

 

 


نام و نام خانوادگي : دکتر ستاره شیخ
تحصيلات : دکترای شیمی فیزیک
شماره تماس : 6191235-0711
 شماره فاكس: 6410061-0711
سوابق اجرايي:
-معاون آموزشی دانشکده علوم
- مدیر پژوهش واحد شیراز
-رییس اداره پژوهش دانشکده علوم
- عضو شورای پژوهشی واحد شیراز
-عضوگروه تخصصی پژوهش های کاربردی استان فارس
بیوگرافی :  
1) کارشناسی : شیمی محض – دانشگاه شیراز
2) کارشناسی ارشد : شیمی فیزیک – دانشگاه شیراز
3) دکترا : شیمی فیزیک – دانشگاه شیراز