رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پایه
 آقای علیرضا ریاضی