گروه فیزیک :
 
آزمایشگاه فیزیک حرارت-آز فیزیک الکتریسته
آزفیزیک سیالات- آز فیزیک مکانیک- آز فیزیک عمومی

گروه شیمی: 
                آز شیمی عمومی – آز شیمی تجزیه- آزشیمی معدنی – آز شیمی جداسازی- آز شیمی آلی-آز شیمی فیزیک- آز شیمی فیزیک- آز شیمی پلیمر-کارگاه شیشه سازی

گروه زمین شناسی : 
                آز کانی شناسی- آز سنگ شناسی – آز فتوژئولوژی –آز تکتونیک- آز دیرینه شناسی- آز مینرالوگرافی – آز فتو میکروگراف-کارگاه مقطع گیری