نام همایش / سمینار

تاریخ برگزاری

گروه آموزشی

همایش ملی زمین شناسی

خرداد ماه 1390

زمین شناسی

همایش ملی شیمی

اردیبهشت 1390

شیمی