دستورالعمل حداکثر فرصت ثبت نمره پروژه و کارآموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی، تمرین دبیری1392-3-4

 

         زمان اعلان نمره پروژه و کارآموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی، تمرین دبیری که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در مدت زمان تعیین شده میسر نباشد

 

نکته مهم:

با درنظر گرفتن مقررات نظام وظیفه: به عبارتی دانشجویی که از نظر سنوات و معافیت تحصیلی تا پایان اول 92/91 مجاز به تحصیل است باید در همان نیمسال نمره را قطعی نماید

حداکثر فرصت

نیمسالی که دروس مورد نظراخذ شده است

 

 

حداکثر تاتاریخ

 15/5/92

 

 

 

نیمسال اول 92/91

 

 

 

حداکثر تاتاریخ

 15/10/92

 

 

نیمسال دوم 92/91

تابستان 92/91

 

-          در صورت عدم اعلان نمره تا تاریخ فوق، درس ناتمام حذف و دانشجو باید با نظر گروه آموزشی در اولین فرصت ممکن نسبت به انتخاب و گذراندن درس مورد نظر اقدام نماید.

-          چنانچه در انتخاب واحد مجدد فقط درس ناتمام باقیمانده باشد، دانشجو فقط نصف شهریه ثابت را پرداخت می نماید.

-          نمره قطعی شده درس ناتمام در نیمسال اخذ شده ثبت گردد به گونه ای که تاثیری در محاسبه میانگین نیمسالی نداشته و فقط در محاسبه میانگین کل منظور شود.

-         مراتب فوق با در نظر گرفتن مقررات نظام وظیفه لازم الاجرا است.