تاریخچه دانشکده

1388

سخن رییس دانشکده

آقای دکتر  سارویی 

سال تاسیس دانشکده

1388

مساحت دانشکده

حدود 10000مترزیربنا-16هکتار زمین

تعداد دانشجویان دانشکده

1795 نفر

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده

54 نفر

تعداد استادان حق التدریس دانشکده

115 نفر

تعداد پرسنل دانشکده

35 نفر

تعداد کارگاهها و آزمایشگاهها

21