مدیر گروه کارشناسی ریاضی: آقای مهرزاد احمدی ابنوی

مدیر گروه کارشناسی ارشد ریاضی: آقای دکتر علی فرخی نیا

نام استادان گروه ریاضی

دکتر آسیه ابطحی

مهرزاد احمدی ابنوی

محمد حسن اسکندری

حسین امامی

دکتر جواد بهبودیان

دکتر خدیجه جاهدی

دکتر هدیه جعفرپور

دکتر الهام رحیمی

مازیار زارع پور

دکتر مهسا فاتحی

دکتر علی فرخی نیا

حجت فرزاد فر

دکتر محمدهادی هوشمندگروه کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از نیمسال اول سال تحصیلی 85/84 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ریاضی محض در گرایشهای جبر و آنالیز نموده است. در این گروه تاکنون بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و دفاع شده است در حال حاضر حدود 50 دانشجو در این گروه مشغول تحصیل می باشند.