مدیر گروه شیمی: آقای دکتر نورالدین گودرزیان

نام استادان گروه شیمی

دکتر علی اصغر امیری

دکتر شهری

دکتر آرش سیروئی نژاد

دکتر ستاره شیخ

دکتر حمیدرضا صفایی

فرانک فکری

دکتر کتایون کمالی

دکتر نورالدین گودرزیان

دکتر فاطمه نیرومند