دانشکده : دانشکده علوم
آدرس پستی:
شیراز-شهرجدیدصدرا-بلوارایران 
تلفن :
0711-6412716-18 
آدرس ایمیل :