1-      جغرافیا

عنوان رشته

مقطع

سال تاسيس

بازار كار دولتي رشته

بازار كار خصوصي رشته

آب و هوا شناسی

کارشناسی

1382

سازمان هوا شناسی-شهرداریها-کشاورزی-استانداریها

شرکت مهندسین مشاور

ژئومورلوژی

کارشناسی

1382

زمین شناسی کشور-شهرداریها- کشاورزی-استانداریها- سازمان برنامه و بودجه

شرکت مهندسین مشاور

 

2- شیمی کاربردی

عنوان رشته

مقطع

سال تاسيس

بازار كار دولتي رشته

بازار كار خصوصي رشته

شیمی کاربردی

کارشناسی

1382

ادارات مرتبط با وزارت نفت ، گازو پتروشیمی، ادارات مرتبط با وزارت کشاورزی

کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با مواد شیمیایی ،پلیمری ، مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی و صنایع خودروسازی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

1389

تدریس در دانشگاهها ، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ،وزارت نفت

کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با مواد شیمیایی ،پلیمری ، مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی و صنایع خودروسازی

 

3-تربیت بدنی

 

عنوان رشته

مقطع

سال تاسيس

بازار كار دولتي رشته

بازار كار خصوصي رشته

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

1385

وزرات آموزش و پرورش ، وزارت ورزش و چوانان، بخش فرهنگی ورزشی کلیه وزارتخانه ها

مربیگری باشگاه های ورزشی ، مشاوره در باشگاه های ورزشی ، مربیگری مدارس ورزشی در رشته های مختلف و نیز کارخانجات

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

1385

وزرات آموزش و پرورش به عنوان مربی ورزش مدارس، فوق برنامه و بخش فرهنگی ورزشی کلیه وزارتخانه ها همکاری با هیئتهای ورزشی  وزارت ورزش و چوانان، بخش فرهنگی ورزشی کلیه وزارتخانه ها ،همکاری با هیئتهای ورزشی

مربیگری در تیم های و باشگاه های ورزشی مختلف ، مربیگری در کارخانجات و سازمانهای خصوصی و نیز مدارس ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی

1388

وزرات آموزش و پرورش ، وزارت ورزش و جوانان ، بخش فرهنگی ورزشی کلیه وزارتخانه ها و سازمانها

مربیگری و مشاوره ورزشی در باشگاه های ورزشی ، مربیگری و مشاوره در بخش ورزشی کارخانجات و سازمانهای خصوصی، مربیگری و مشاوره در مدارس ورزشی