توسعه دوره های کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی ، شیمی و ریاضی

ایجاد دوره های کارشناسی ارشد در رشته فیزیک

ایجاد دوره های دکترا

چاپ مقالات علمی

برگزاری همایش های بین المللی